مزایده 22 دستگاه سمند،پراید و ...

مزایده 22 دستگاه سمند،پراید و ... در تهران