مزایده فروش 10 دستگاه کامیونت،اتوبوس و ... در تمام استان مازندران