(رایگان)مزایده تعدادی سواری آسیب دیده صفر و کارکرده ایران خودرو در تهران