مزایده 40 دستگاه اتوبوس شهری اسکانیا و ...

مزایده 40 دستگاه اتوبوس شهری اسکانیا و ... در اسلام شهر