مزایده 6 دستگاه خودور زانتیا،پژو پارس و ... در كوار