مزایده 4دستگاه کامیونت ایسوزو و آمیکو

مزایده 4دستگاه کامیونت ایسوزو و آمیکو در تبريز