مزایده خودرو تیبا 231 مدل 1392

مزایده خودرو تیبا 231 مدل 1392 در شهرقدس(مويز)