مزایده کامیون کشنده فوتون مدل 1401

مزایده کامیون کشنده فوتون مدل 1401 در ابركوه