مزایده کامیون کشنده مدل 2007

مزایده کامیون کشنده مدل 2007 در بجنورد