مزایده تعدادی خودرو آسیب دیده، صفر و کارکرده

مزایده تعدادی خودرو آسیب دیده، صفر و کارکرده در تهران