مزایده کامیون بنزال کا 40.2624 مدل 1382 در مصيري ـ رستم