مزایده 104 دستگاه خودرو و 135 دستگاه موتورسیکلت در تهران