مزایده تعداد 11 دستگاه خودرو و موتور سیکلت در تهران