مزایده 132 دستگاه خودرو سبک و سنگین و موتورسیکلت در اصفهان