مزایده 165 دستگاه خودرو (سبک،سنگین و موتورسیکلت) در تمام استان سیستان