مزایده 2 دستگاه خودرو لوگانL90 و کامیون کمپرسی در شهر قدس