مزایده 4 دستگاه خودرو پژو پارس،وانت و ... در مباركه