مزایده 5 دستگاه خودرو رنو5،مزدا دوکابین و... در كرمانشاه