مزایده 5 دستگاه خودرو سبک و سنگین اسقاطی در زاهدان