مزایده 2 دستگاه خودرو ال 90 و کمپرسی کاویان در شهر قدس