مزایده 7 دستگاه خودرو سبک و سنگین در سوران ـ سيب سوران