مزایده 8 دستگاه مینی بوس،کمپرسی،بولدزر و ... در بندرلنگه