مزایده 14 دستگاه خودرو سبک و موتورسیکلت در كرمانشاه