مزایده 2 دستگاه خودرو سمند و مزدا دوکابین در تهران