مزایده 136 دستگاه خودرو سبک،سنگین و موتورسیکلت در بیرجند