مزایده 17 دستگاه خودرو سبک ،سنگین و موتورسیکلت در كوار