مزایده 40 دستگاه خودرو سبک،سنگین و موتورسیکلت در كرمانشاه