مزایده 222 دستگاه خودرو سبک،سنگین و موتورسیکلت در تهران