مزایده 22 دستگاه اتوبوس،نیسان،کامیون و ... در شانديز