مزایده 4 دستگاه پراید،وانت پیکان و تراکتور در شيرين سو