مزایده 3 دستگاه خودرو وراکرو،وانت نیسان و ... در تهران