مزایده 145 دستگاه خودرو سبک،سنگین و موتورسیکلت در كرمان