مزایده 7 دستگاه خودرو وانت نیسان،مزدا و ... در بروجرد