مزایده 29 دستگاه خودرو رونیز،سرانزا و ... در شوشتر