مزایده 160 دستگاه خودرو سبک، سنگین و موتورسیکلت در تهران