مزایده 9 دستگاه خودرو سبک،سنگین و ماشین آلات در چلگرد ـ كوهرنگ