مزایده 3 دستگاه خودرو پژو پارس ، پراید و روآ در زرين شهر ـ لنجان