مزایده 150 دستگاه ,وانت، پژو،تویوتا و ... در كرمان