مزایده 178 دستگاه خودرو سبک ، سنگین و موتور سیکلت در تهران