مزایده تعداد 160 دستگاه خودرو و 4 دستگاه موتورسیکلت در تهران