مزایده 1 دستگاه کشنده اسکانیا، کفی تریلی در زاهدان