مزایده 115 دستگاه خودرو سبک ، سنگین و موتور سیکلت در بیرجند