مزایده 42 دستگاه خودرو سبک ، سنگین و موتورسیکلت در اروميه