مزایده 185 دستگاه خودرو سبک ، سنگین و موتور سیکلت مستعمل در تهران