مزایده 59 دستگاه خودرو سبک ، سنگین و موتور سیکلت در چوار