مزایده 40 دستگاه وانت نیسان و مزدا 2000،بنز اتوبوس و... در تبريز