مزایده 15 دستگاه خودرو نیمه سنگین و سبک اوراقی در تهران