مزایده 107 دستگاه خودرو و 56 دستگاه موتور سیکلت در تهران