مزایده 12 دستگاه خودرو سبک ، سنگین و موتور سیکلت در تهران