مزایده کامیون کشنده البرز مدل 89 در تمام استان اصفهان